Contacto | Tel.:986 88 03 00

Outras Axudas

Existen outro tipo de axudas fora da ARI para vivendas e edificios?

CONVOCATORIAS ABERTAS:

-AXUDAS DO INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS, EN RÉXIME DE CONCORRENCIA NON COMPETITIVA, A PARTICULARES PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAIS E PEZAS DE MOBILIARIO DE COCIÑA E BAÑO (REFORMA 17), E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170927/AnuncioO92-190917-0001_gl.html

BENEFICIARIOS: Persoas físicas, consumidores individuais, propietarias ou titulares de calquera dereito sobre inmobles do sector residencial situados na Comunidade Autónoma de Galicia.

CONCEPTO SUBVENCIONABLE: Materiais de rehabilitación e pezas de mobiliario para cociña e baño, excluídos electrodomésticos.

AXUDA: 20% do prezo, impostos excluídos, cun máximo de 1.000 € e un desconto mínimo doutro 20% a realizar polo establecemento (compra mínima de 1.000 €, IVE excluído)

PRAZO: Entidades colaboradoras: Ata o 27 de outubro de 2017

Particulares: do 11 de outubro ao 30 de novembro de 2017 (PRORROGADO segundo Resolución publicada  no  DOG nº217 do 15/11/2017 https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171115/AnuncioO92-081117-0001_gl.html )

LUGAR: Entidades colaboradoras: http://tramita.igape.es

Particulares: deberán dirixirse a algunha das entidades colaboradoras do programa Reforma17 que estarán dispoñibles na páxina web do Igape a partir do 2 de outubro de 2017: http://www.igape.es/es/ser-mais-competitivo/reforma17/reforma17-adheridos

INFORMACIÓN:

-guía de procedementos e servizos https://sede.xunta.gal/guia-de-procedementos

-páxina web Igape: http://www.igape.es

-teléfono: 900 81 51 51

-enderezo electrónico: informa@igape.es 

-presencialmente nestas oficinas: http://www.igape.es/es/que-e-o-igape/onde-estamos

  –          PLAN ESTATAL DE VIVENDA 2013-2016

Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, polo que se regula o plan estatal de fomento do aluguer de vivendas, a rehabilitación edificatoria, e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016.

Obxectivos do Plan

 • Adaptar o sistema de axudas ás necesidades sociais actuais e á escaseza de recursos dispoñibles, concentrándoas en dous eixes (fomento do aluguer e o fomento da rehabilitación e rexeneración e renovación urbanas). • Contribuír a que os debedores hipotecarios para a adquisición dunha vivenda protexida poidan facer fronte ás obrigas dos seus préstamos hipotecarios. • Reforzar a cooperación e coordinación inter-administrativa, así como fomentar a corresponsabilidade no financiamento e na xestión. • Mellorar a calidade da edificación e, en particular, da súa eficiencia enerxética, da súa accesibilidade universal, da súa adecuación para a recollida de lixos e da súa debida conservación. Garantir, asemade, que os lixos que se xeren nas obras de rehabilitación edificatoria e de rexeneración e renovación urbanas se xestionen axeitadamente, de conformidade co Real Decreto 105/2008, do 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión dos lixos de construción e demolición. • Contribuír á reactivación do sector inmobiliario, dende os dous elementos motores sinalados: o fomento do aluguer e o apoio á rehabilitación de edificios e á rexeneración urbana.

Programas

Para a consecución dos seus obxectivos, o Plan estructúrase nos seguintes programas:

 1. Programa de subsidiación de préstamos convidos.
 2. Programa de axuda ao aluguer de vivenda.
 3. Programa de fomento do parque público de vivenda de aluguer.
 4. Programa de fomento da rehabilitación edificatoria.
 5. Programa de fomento da rexeneración e renovación urbanas. (ver axudas ARI)
 6. Programa de apoio á implantación do informe de avaliación dos edificios.
 7. Programa para o fomento de cidades sostibles e competitivas.
 8. Programa de apoio á implantación e xestión do Plan.

Requisitos xerais:

Na actualidade non hai prazo aberto de convocatoria de ningún dos programas relacionados anteriormente.

Actualizarase a páxina a medida que se publiquen as diferentes convocatorias.

Para máis información consúltese:

 • O Real Decreto 233/2013 que regula o Plan Estatal de vivenda 2013-2016, no BOE nº 86 do 10 de abril de 2013 ou a través do seguinte enlace:

http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/10/pdfs/BOE-A-2013-3780.pdf

 • O Decreto Autonómico 18/2014 que desenvolve o Plan Estatal, no DOG nº38 do 25 de febreiro de 2014 ou a través do seguinte enlace:

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140225/AnuncioCA02-200214-0001_gl.html

 • O Convenio de colaboración entre o Ministerio de Fomento e a Comunidade Autónoma de Galicia, no DOG nº206 do 28 de outubro de 2014 ou a través do seguinte enlace:

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141028/AnuncioC3Q2-201014-0003_gl.html

 • A Orde pola que se determina a efectividade das liñas de axuda previstas no R.D. 233/2013, no BOE nº 292 do 3 de decembro de 2014 ou a través do seguinte enlace:

http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/03/pdfs/BOE-A-2014-12560.pdf

 • A aplicación informática para a elaboración do IEE do Ministerio de Fomento a través do seguinte enlace:

https://iee.fomento.gob.es/

 • O Real Decreto 637/2016, de 9 de decembro, polo que se prorroga o Plan Estatal 2013-2016 regulado polo R.D. 233/2013, de 5 de abril, no BOE nº 298 do 10 de decembro de 2016 ou a través do seguinte enlace:

https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/10/pdfs/BOE-A-2016-11737.pdf

 • A Resolución do 1 de agosto de 2017, da Dirección Xeral de Arquitectura, Vivenda e Solo, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Comunidade Autónoma de Galicia, para a execución da prórroga do Plan Estatal de fomento do aluguer de vivendas, a rehabilitación edificatoria, e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016

https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/17/pdfs/BOE-A-2017-9830.pdf

–          AXUDAS AUTONÓMICAS DO IGVS (Instituto Galego de Vivenda e Solo)

 

RESOLUCIÓN do 26 de decembro de 2016 pola que se procede á convocatoria pública da axuda, en réxime de concorrencia non competitiva, ás persoas inquilinas das vivendas arrendadas no marco do programa Aluga, no exercicio 2017.

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170110/AnuncioC3Q2-281216-0001_gl.html

BENEFICIARIOS: Persoas integrantes de unidades familiares con ingresos non superiores a 3.5 veces o IPREM que formen parte dos seguintes colectivos:

-afectadas por execucións hipotecarias

-titulares de contratos de arrendamento en vigor de vivendas incorporadas ao programa Aluga

CONCEPTO SUBVENCIONABLE: Financiamento parcial da renda do aluguer dos contratos formalizados no marco do programa Aluga

AXUDA: Dende o 30% ao 100% da renda anual do aluguer, segundo o nivel de ingresos da unidade familiar e o colectivo ao que pertenza

PRAZO:

-Novos contratos: antes do día 10 do mes da data de efectos do contrato

-Prórrogas de contratos: antes do día 15 do segundo mes anterior ao do vencemento da vixencia do período inicial ou da correspondente prórroga do contrato

LUGAR: Preferentemente por vía electrónica (https://sede.xunta.es ), con opción en soporte papel*

*A información/tramitación das presentes axudas debe facerse nas oficinas do IGVS da Área Provincial de Pontevedra, na rúa Alcalde Hevia, nº 7, Pontevedra.

–          AXUDAS AUTONÓMICAS DA CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA

ORDE do 30 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións do programa do Bono de Alugueiro Social do Plan rehaVIta: Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017, con financiamento plurianual.

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170118/AnuncioG0423-020117-0005_gl.html

BENEFICIARIOS: Persoas integrantes de unidades familiares con ingresos non superiores a 1.5 veces o IPREM (dende 745,51 € para 1 membro ata 1.553,15 € para 5 ou máis membros) e que formen parte dos seguintes colectivos:

-as que precisen dunha axuda por unha demanda de desafiuzamento por non pagamento das rendas ou resolución xudicial

-as vítimas de violencia de xénero con dificultades para asumir o custo do arrendamento

– as unidades de convivencia con dificultades para asumir o custo do arrendamento e que foran privados da súa residencia habitual por danos sufridos derivados dunha circunstancia imprevisible e sobrevida (incendios, inundacións, etc.)

-as unidades de convivencia que, tendo sido beneficiarias do Programa Aluga, rematasen o período de desfrute desta axuda dentro dos nove meses anteriores á data da presentación da súa solicitude de subvención do programa do Bono Alugueiro Social

-as unidades de convivencia que, tendo sido arrendatarias dunha vivenda de promoción pública de titularidade do IGVS, finalizase a vixencia do contrato a partir da entrada en vigor desta orde

-as unidades de convivencia que, por concorrer circunstancias de emerxencia social e non acadar o límite mínimo de ingresos establecido no Programa de vivendas baleiras, a comisión de seguimento e coordinación do citado programa lles propoña a adxudicación dunha vivenda no citado programa

CONCEPTO SUBVENCIONABLE: Financiamento parcial da renda mensual do aluguer, a cal non poderá superar os 350 euros no concello de Marín.

AXUDA: 175 euros/mes no concello de Marín, cun máximo de 12 bonos, prorrogables por dous períodos sucesivos de doce meses ata acadar unha duración máxima de 3 anos

PRAZO: Ata o 20 de novembro de 2017 ou esgotamento de crédito

LUGAR: Preferentemente por vía electrónica (https://sede.xunta.es ), con opción en soporte papel*

*A información/tramitación das presentes axudas debe facerse nas oficinas do IGVS da Área Provincial de Pontevedra, na rúa Alcalde Hevia, nº 7, Pontevedra.

INFORMACIÓN:

-páxina web: http://economiaeindustria.xunta.es

-teléfono: 981 54 55 73 / 981 54 54 74 / 881 99 93 20

-enderezo electrónico: ceei.dxem.axudasenerxia@xunta.gal

-presencialmente

Ligazóns de interese:

 

IGVS

http://igvs.xunta.es/web/igvs/portada

 

MINISTERIO DE FOMENTO

http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/

 

INEGA

http://www.inega.es/subvencions/subvencions/index.html

 

AGADER

http://agader.xunta.es/Axudas.do


IDAE

http://www.idae.es/

 

 

 

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies