Contacto | Tel.:986 88 03 00

Outras Axudas

Existen outro tipo de axudas fora da ARI para vivendas e edificios?

CONVOCATORIAS ABERTAS:

-PROGRAMA DE VIVENDAS BALEIRAS DO CONCELLO DE MARÍN

Publicouse no BOPPO do luns 20 de novembro de 2017 e no DOG do martes 12 de decembro de 2017 o “Anuncio das bases reguladoras do Programa de vivendas baleiras” no concello de Marín do que se adxunta ligazón:

http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2017/11/20/2017047355

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171212/AnuncioL226-211117-0001_gl.html

Pode acceder ao contido das bases reguladoras e os seus anexos a través da sede electrónica do concello de Marín a través da seguinte ligazón:

https://sede.concellodemarin.es/index.php?id=tablon_anuncios

DIRIXIDO A:         -Propietarios de vivendas baleiras que a queiran poñer en aluguer

-Demandantes dunha vivenda no concello de Marín

GARANTÍAS PROPIETARIOS: Aboamento das pólizas correspondentes ás coberturas sinaladas na Cláusula Terceira do Convenio entre o IGVS e a Fegamp de data 3 de maio de 2016 (seguro multirrisco do fogar e seguro de garantía de cobro, asistencia e defensa xurídica ante impagos)

CONDICIÓNS PARTICULARES:

 • Propietarios: Compromiso de arrendar a vivenda por un prezo non superior a 300 euros (prezo segundo tasación informe técnico municipal) e durante un período de tres anos dende a sinatura do contrato de arrendamento
 • Demandantes: Ingresos entre 1-2.5 veces o IPREM; renda aluguer non superior ao 30% dos ingresos familiares; non ter ningunha vivenda en propiedade; dificultade para acceder vivenda en aluguer no concello; non ter parentesco coa persoa arrendadora; acreditación do grao de integración social; a pertenza a un dos colectivos prioritarios do artigo 10 das bases terán prioridade na adxudicación da vivenda

PRAZO: aberto de xeito permanente dende o 13 de decembro de 2017

LUGAR: As solicitudes tramitaranse na Oficina de Rehabilitación Municipal (rúa Méndez Núñez, 51, Entreplanta, Local 9)

Toda esta información tamén pode ser consultada no departamento municipal de Servizos Sociais (rúa A Costa, s/n – Finca de Briz) e na páxina web do concello de Marín a través da seguinte ligazón:

http://concellodemarin.es/concellerias/urbanismo-facenda-e-persoal/outras-axudas/

  –          PLAN ESTATAL DE VIVENDA 2013-2016

Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, polo que se regula o plan estatal de fomento do aluguer de vivendas, a rehabilitación edificatoria, e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016.

Obxectivos do Plan

 • Adaptar o sistema de axudas ás necesidades sociais actuais e á escaseza de recursos dispoñibles, concentrándoas en dous eixes (fomento do aluguer e o fomento da rehabilitación e rexeneración e renovación urbanas). • Contribuír a que os debedores hipotecarios para a adquisición dunha vivenda protexida poidan facer fronte ás obrigas dos seus préstamos hipotecarios. • Reforzar a cooperación e coordinación inter-administrativa, así como fomentar a corresponsabilidade no financiamento e na xestión. • Mellorar a calidade da edificación e, en particular, da súa eficiencia enerxética, da súa accesibilidade universal, da súa adecuación para a recollida de lixos e da súa debida conservación. Garantir, asemade, que os lixos que se xeren nas obras de rehabilitación edificatoria e de rexeneración e renovación urbanas se xestionen axeitadamente, de conformidade co Real Decreto 105/2008, do 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión dos lixos de construción e demolición. • Contribuír á reactivación do sector inmobiliario, dende os dous elementos motores sinalados: o fomento do aluguer e o apoio á rehabilitación de edificios e á rexeneración urbana.

Programas

Para a consecución dos seus obxectivos, o Plan estructúrase nos seguintes programas:

 1. Programa de subsidiación de préstamos convidos.
 2. Programa de axuda ao aluguer de vivenda.
 3. Programa de fomento do parque público de vivenda de aluguer.
 4. Programa de fomento da rehabilitación edificatoria.
 5. Programa de fomento da rexeneración e renovación urbanas. (ver axudas ARI)
 6. Programa de apoio á implantación do informe de avaliación dos edificios.
 7. Programa para o fomento de cidades sostibles e competitivas.
 8. Programa de apoio á implantación e xestión do Plan.

Requisitos xerais:

Na actualidade non hai prazo aberto de convocatoria de ningún dos programas relacionados anteriormente.

Actualizarase a páxina a medida que se publiquen as diferentes convocatorias.

Para máis información consúltese:

 • O Real Decreto 233/2013 que regula o Plan Estatal de vivenda 2013-2016, no BOE nº 86 do 10 de abril de 2013 ou a través do seguinte enlace:

http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/10/pdfs/BOE-A-2013-3780.pdf

 • O Decreto Autonómico 18/2014 que desenvolve o Plan Estatal, no DOG nº38 do 25 de febreiro de 2014 ou a través do seguinte enlace:

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140225/AnuncioCA02-200214-0001_gl.html

 • O Convenio de colaboración entre o Ministerio de Fomento e a Comunidade Autónoma de Galicia, no DOG nº206 do 28 de outubro de 2014 ou a través do seguinte enlace:

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141028/AnuncioC3Q2-201014-0003_gl.html

 • A Orde pola que se determina a efectividade das liñas de axuda previstas no R.D. 233/2013, no BOE nº 292 do 3 de decembro de 2014 ou a través do seguinte enlace:

http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/03/pdfs/BOE-A-2014-12560.pdf

 • A aplicación informática para a elaboración do IEE do Ministerio de Fomento a través do seguinte enlace:

https://iee.fomento.gob.es/

 • O Real Decreto 637/2016, de 9 de decembro, polo que se prorroga o Plan Estatal 2013-2016 regulado polo R.D. 233/2013, de 5 de abril, no BOE nº 298 do 10 de decembro de 2016 ou a través do seguinte enlace:

https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/10/pdfs/BOE-A-2016-11737.pdf

 • A Resolución do 1 de agosto de 2017, da Dirección Xeral de Arquitectura, Vivenda e Solo, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Comunidade Autónoma de Galicia, para a execución da prórroga do Plan Estatal de fomento do aluguer de vivendas, a rehabilitación edificatoria, e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016

https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/17/pdfs/BOE-A-2017-9830.pdf

–          AXUDAS AUTONÓMICAS DO IGVS (Instituto Galego de Vivenda e Solo)

 

RESOLUCIÓN do 26 de decembro de 2016 pola que se procede á convocatoria pública da axuda, en réxime de concorrencia non competitiva, ás persoas inquilinas das vivendas arrendadas no marco do programa Aluga, no exercicio 2017.

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170110/AnuncioC3Q2-281216-0001_gl.html

BENEFICIARIOS: Persoas integrantes de unidades familiares con ingresos non superiores a 3.5 veces o IPREM que formen parte dos seguintes colectivos:

-afectadas por execucións hipotecarias

-titulares de contratos de arrendamento en vigor de vivendas incorporadas ao programa Aluga

CONCEPTO SUBVENCIONABLE: Financiamento parcial da renda do aluguer dos contratos formalizados no marco do programa Aluga

AXUDA: Dende o 30% ao 100% da renda anual do aluguer, segundo o nivel de ingresos da unidade familiar e o colectivo ao que pertenza

PRAZO:

-Novos contratos: antes do día 10 do mes da data de efectos do contrato

-Prórrogas de contratos: antes do día 15 do segundo mes anterior ao do vencemento da vixencia do período inicial ou da correspondente prórroga do contrato

LUGAR: Preferentemente por vía electrónica (https://sede.xunta.es ), con opción en soporte papel*

*A información/tramitación das presentes axudas debe facerse nas oficinas do IGVS da Área Provincial de Pontevedra, na rúa Alcalde Hevia, nº 7, Pontevedra.

–          AXUDAS AUTONÓMICAS DA CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA

Na actualidade non hai prazo aberto de ningunha convocatoria de axudas.

Actualizarase a páxina a medida que se publiquen as diferentes convocatorias.

 

 

Ligazóns de interese:

 

IGVS

http://igvs.xunta.es/web/igvs/portada

 

MINISTERIO DE FOMENTO

http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/

 

INEGA

http://www.inega.es/subvencions/subvencions/index.html

 

AGADER

http://agader.xunta.es/Axudas.do


IDAE

http://www.idae.es/

 

 

 

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies